برگزاری جشن بزرگ نوآوری در تاریخ نوزدهم الی بیست و ششم شهریور ماه ۱۳۹۶ در مجتمع تجاری آرمیناژ طبرسی