دفتر مرکزی کانون مخترعین ایران:

مشهد- بلوار وکیل آباد-وکیل آباد۸۷-پلاک ۱۵

دفاترکانون مخترعین ایران:

۱-تهران- ستارخان – یکم دریانون (خیابان سروش) پلاک ۸٫

 phone تلفن های تماس:

تلفن های ثابت: ۰۵۱۳۸۴۳۰۹۸۷-۰۵۱۳۸۴۳۰۹۸۸

          تلفن های همراه:

پاسخ به مسئولین محترم دولتی و نمایندگان مجلس  ۰۹۱۵۳۰۰۵۰۰۲    
پذیرش   ۰۹۱۵۸۸۰۵۰۰۲  
مدیریت امور اداری   ۰۹۱۵۶۶۲۵۰۰۲  
مدیریت آموزش   ۰۹۱۵۸۱۳۵۰۰۲  
مدیریت امور مخترعین و نوآوران   ۰۹۱۵۴۵۰۵۰۰۲  
مدیریت امور ثبت اختراعات   ۰۹۱۵۶۲۴۵۰۰۲  
مدیریت امور حقوقی و قراردادها   ۰۹۱۵۶۲۰۵۰۰۲  
مدیریت امور بین الملل (در صورت مسافرت خاموش می باشد)   ۰۹۱۵۶۴۸۵۰۰۲  
مدیریت امور شرکت ها   ۰۹۱۵۸۳۵۵۰۰۲  
مدیریت امور کشاورزی    ۰۹۱۵۴۵۱۵۰۰۲  
مدیریت امور صنعت    ۰۹۱۵۴۵۲۵۰۰۲  
مدیریت امور همایش ها    ۰۹۱۵۸۵۸۵۰۰۲  
مدیریت امور نمایندگی ها    ۰۹۱۵۷۰۶۵۰۰۲  
مدیریت امور IT و سایت   ۰۹۱۵۲۰۱۵۰۰۲  
مدیریت امور تئاتر و فیلم سازی   ۰۹۱۵۸۷۵۵۰۰۲  
مدیریت خبر   ۰۹۱۵۸۷۰۵۰۰۲  
مدیریت تجاری سازی   ۰۹۱۵۸۵۹۵۰۰۲  
مدیریت امور پیشنهادات و انتقادات   ۰۹۱۵۶۵۰۵۰۰۲  
 

ساعات تماس: صبح ها: ۹ الی ۱۴

email پست الکترونیک:iraninvention1@gmail.com