۱–بهره برداری از سد و شبکه۲– مكانيك خاك و پي‌سازي۳ـ طراحي كاربردي۴ـ فتوگرامتري
۵ ـ ساختمان های آبی۶ ـ سازه‌هاي دريايي۷–آب شناسی8-عمران
۹-تصفیه آب به جزکشاورزی

10-خاک شناسی به جزکشاورزی11-راه سازی (روسازی راه – زیر سازی راه)12–زلزله
13- پل سازی و ابنیه سازی14- اختمان (ساختمان های بتنی)15-کارهای عمومی ساختمان16-عمران روستایی
17-سازه‌هاي هيدروليكي(سازه های آبی)
18- بهره برداری از منابع بیعی آب( آب های زیر زمینی وسطحی به جزکشاورزی)19–شبکه های آب و فاضلاب20– راه داری

21-تاسیسات حرارت نیروگاه 22– نقشه برداری(ژئودزی)23-خاک شناسی به جزکشاورزی24-کارتوگرافی
25- مهندسی آب26-کاربرد نانودرعمران