1- گروه ایده پردازی2- ایجاد خلاقیت3- تقویت خلاقیت4- کاربردهای خلاقیت5- شکوفا نمودن خلاقیت
6- خلاقیت درجهان7- خلاقیت درایران
8- خلاقیت درصنعت9- خلاقیت درکشاورزی
10- خلاقیت درخدمات
11- خلاقیت درآموزش وپرورش12- خلاقیت درآموزش عالی13- خلاقیت درآموزش فنی و حرفه ای 14- کلکسیون سنگها وکانیها وجواهرات15- کلکسیون تمبر
16- کلکسیون پروانه وحشرات17-کلکسیون اشیاء عتیقه18-کلکسیون اشیاء هنری تابلو مجسمه
19-کلکسیون مدال وسکه وپول کاغذی20-کلکسیون گیاهان
21- کلکسیون حیوانات22- معلمی تربیت بدنی23– مدیریت ورزشی24- بیو مکانیک ورزشی25- رفتار حرکتی
26- فیزیولوژی ورزشی27– ورزش معلولین28- ورزش همگانی29- آسیب شناسی وحرکات اصلاحی30- فوتبال
31- فوتبال داخل سالن32- والیبال
33- کوهنوردی34- بستکبال35- تکواندو
36- شنا37- تیراندازی38- اسب سواری39- جودو
35- تکواندو
36- شنا
37- تیراندازی
38- اسب سواری
39- جودو
40- هندبال
41- دومیدانی
42- شطرنج
43- ورزش های فکری
44- شمیربازی
45- دوچرخه سواری
46- ورزش های گروهی
47- ورزش های رزمی
48- هندبال
49- مربیگری ورزشی