شرکت کنندگان: دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مؤسسات اجرایی و نهادهای علمی

قالب آثار:
• گزارش‌های پژوهشی
• پایان‌نامه‌های تحصیلی
• کتاب های پژوهشی

اعتبار و جوایز:
۱ـ شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون مربوط طی بخشنامه‌ای ترتیبات اعطاء امتیازات مذکور در مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کسب‌کنندگان رتبه در جشنواره را فراهم خواهد ساخت.

۲ـ علاوه بر امتیازات مندرج در آیین نامه های مذکور، جوایز مالی نیز برای مراکز پژوهشی و پژوهشگرانی که موفق به کسب رتبه و امتیاز شده‌اند در نظر گرفته‌ می‌شود که میزان آن هر سال به تصویب شورای سیاستگذاری خواهد رسید. این نوع جوایز به شرح جدول زیر می باشند و توسط رئیس جمهور اعطا می شوند:
– برگزیده اول هر گروه: قلم زرین فارابی، لوح تقدیر رئیس‌جمهور،لوح تقدیر یونسکو، لوح تقدیر آیسسکو ،یادمان فارابی، ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
– برگزیده دوم هر گروه: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، لوح تقدیر یونسکو، لوح تقدیر آیسسکو ،یادمان فارابی، ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ربال
– برگزیده سوم هر گروه: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، لوح تقدیر یونسکو، لوح تقدیر آیسسکو، یادمان فارابی، ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
– برگزیده جوان: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، لوح تقدیر یونسکو، لوح تقدیر آیسسکو، یادمان فارابی، ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
– برگزیده خارجی: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، لوح تقدیر یونسکو، لوح تقدیر آیسسکو، یادمان فارابی، ۶۰۰۰ یورو
– مؤسسه فعال: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، لوح تقدیر یونسکو،لوح تقدیر آیسسکو،یادمان فارابی، جایزه نقدی
– استادان فوت شده: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، یادمان فارابی، جایزه نقدی
– جمیع آثار: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، یادمان فارابی، جایزه نقدی
– پیشکسوت علوم انسانی: مدال طلای ابن سینا، لوح تقدیر رئیس‌جمهور، یادمان فارابی، ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک نفردر کل جشنواره)
– مفاخرپژوه برجسته: تندیس فارابی،لوح تقدیر رئیس‌جمهور،یادمان فارابی،جایزه نقدی(یک نفردر کل جشنواره)
– تقدیر از محققان خارجی: لوح تقدیر رئیس‌جمهور، یادمان فارابی، ۴۰۰۰ یورو

* لازم به ذکر است که نوع جوایز و مبالغ براساس جشنواره اول اعلام شده است؛ لذا احتمال تغییر در آن وجود دارد.

زمان برگزاری: دی ماه هر سال