محدوده جشنواره: استان خراسان

معیار داوری طرح ها:
• پژوهش‌هاي‌ بنيادي‌:
– ارزش‌ پژوهش‌ ارائه‌ شده‌ ازنظر علمي‌ و آموزشي‌
– ميزان‌ نو بودن‌ پژوهش‌ از نظر موضوع‌
– ميزان‌ نو بودن‌ از نظر روش‌ در ايران‌ و جهان‌
– اعتبارنشرياتي‌ كه‌ نتايج‌ حاصل‌ از طرح‌ در آن‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.
– تعداد مقالاتي‌ كه‌ درنشريات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ و يامورد پذيرش‌ نهايي‌ قرارگرفته‌ است‌.
– ارزش‌ راهبردي‌ طرح‌

• پژوهش‌هاي‌ كاربردي‌:
– كاربرد نتايج‌ پژوهش‌ در ارتقاي‌ فناوري‌ از نظر خودكفايي‌ كشور در ابعاد دفاعي‌، صنعتي‌، پزشكي‌، كشاورزي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌.
– ارزش‌ فني‌، اقتصادي‌ اجتماعي حاصل‌ از اجراي‌ طرح‌ ( ايجاد اشتغال‌، صرفه‌ جويي‌ ارزي‌، افزايش‌ توليدو بهره‌ وري‌، استفاده‌ از منابع‌ داخلي‌، امكان‌ صادرات‌،
پيشگيري‌ و رفع‌ مشكلات‌ بهداشي‌ و درماني‌ و ….)
– ارزش‌ فعاليت‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در طرح‌ از نظر ارتقاي‌ علمي‌، آموزشي‌ و تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ .
– ميزان‌ نو بودن‌ پژوهش‌ در مرزهاي‌ دانش‌ از نظر موضوع‌
– ميزان‌ نو بودن‌ روش‌ در ايران‌ و جهان‌
– كيفيت‌ در ارائه‌ گزارش‌ نهايي‌ و كامل‌ بودن‌ مدارك‌ علمي‌ و مستندات‌ مربوط‌ به‌ طرح‌
– تناسب‌ بودجه‌ و زمان‌ با نتايج‌ حاصله‌ از اجراي‌ طرح‌
– ارزش‌ علمي‌ و تخصصي‌ طرح‌ از نظرعرضه‌ در مجامع‌ و نشريات‌ معتبر علمي‌

• پژوهش‌هاي‌ ابتكاري‌ و اختراعي‌
– كاربرد نتايج‌ طرح‌ در ارتقاي‌ فناوري‌ از نظرخوداتكايي‌ كشور در ابعاد دفاعي‌، صنعتي‌، پزشكي‌، فرهنگي‌واجتماعي‌ .
ا- رزش‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ حاصل‌ از اجراي‌ طرح‌ ( ايجاد اشتغال، صرفه‌ جويي‌ ارزي‌، افزايش‌ توليد و بهره‌وري‌، استفاده‌ از منابع‌ داخلي‌، امكان‌ صادرات‌ و … )
– ارزش‌ طرح‌ از نظر علمي‌ وفني‌
– ميزان‌ نو بودن‌ طرح‌ درايران‌ وجهان‌
– امتيازات‌ طرح‌ نسبت‌ به‌ نمونه‌هاي‌ مشابه‌
– كيفيت‌ گزارش‌ و كامل‌ بودن‌ مدارك‌ علمي‌ وفني‌ و نقشه‌ها و روش‌ ساخت‌ .
– تناسب‌ بودجه‌ و زمان‌ و امكانات‌ با نتايج‌ حاصله‌ از اجراي‌ طرح‌
– ميزان‌ ابتكار در روش‌ ساخت‌

• تأليف و ترجمه كتاب
– انسجام در تنظيم و تدوين مطلب و حسن نگارش
– شيوايي نثر فارسي و سهولت درك مطلب
– كيفيت ويرايش
– كيفيت تصاوير، اشكال و منحني‌هاي استفاده شده و صفحه‌آرايي
– محتواي علمي
– اظهار نظر كلي

• پايان نامه تحصيلي ( مقطع كارشناسي ارشد و دكتري )
– انسجام در تنظيم و تدوين مطلب و حسن نگارش
– كيفيت تصاوير، اشكال و منحني‌هاي استفاده شده
– بررسي تاريخي موضوع بيان سابقه پژوهش
– ابتكار و نوآوري
– ارزش علمي و يا كاربردي
– استفاده از منابع و مآخذ به لحاظ كمي و كيفي ( به روز بودن)
– كيفيت نظرات و پيشنهادات براي ادامه تحقيق
– مقالات چاپ شده مستخرج از پايان نامه
– مقالات ارائه شده در مجامع عمومي مستخرج از پايان نامه

• پژوهشگر نمونه
– اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي گروهي و تربيت پژوهشگر
– اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي
– اجراي طرح‌هاي نيمه صنعتي
– اجراي طرح‌هاي ملي و عناوين مشابه
– اختراع يا اكتشاف و ارائه آثار علمي در سطح ملي و بين‌المللي
– ابتكار و نوآوري هر اثر بديع و ارزنده
– فعاليت علمي و صنعتي كه براي اولين بار در ايران انجام شده باشد.
– نگارش مقاله در مجلات معتبر خارجي و داخلي
– ارائه مقاله در كنفرانس‌ها و مجامع علمي داخلي و خارجي يا بين‌المللي
– تأليف كتاب
– ترجمه كتاب
– جوائز علمي نشان و مدال و تشويقهاي ملي و بين‌المللي
– مجموع ارزش پژوهش‌هاي انجام شده از نظر موضوع
– مجموع ارزش و نو بودن پژوهشدر زمان اجرا
– ارزش اقتصادي و اجتماعي حاصل از پژوهش‌هاي انجام شده
– عرضه نتايج پژوهش‌ها در مجامع علمي داخل و خارج

اعتبار و جوایز:
– تقديــرنامــه‌ به‌ منظــور تقدير معنـوي‌ از برگـزيـدگـان‌ جشنـــواره‌ لـــوح‌ تقـــديـري‌ براي‌ محـققيـن‌ با امضـــــاي‌ استاندار خراسان‌ و رئيس‌ دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد ‌برگزيدگان‌ جشنواره‌ اهدا مي‌‌شود.
– جوائز نقدي‌ جشنواره‌ هرسال‌ توسط‌ دبيرجشنواره‌ پيشنهاد و پس‌ از تصويب‌ در هيأت‌ رئيسه‌ي‌ دانشگاه‌ توسط‌ دبير جشنواره‌ تهيه‌ مي‌شود، اين‌ جوائز به‌ برگزيدگان‌ رتبه‌ هاي‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ اهدا مي‌شود.
– لوح‌ يادبود جشنواره‌ در صورت‌ تصويب‌ هيات‌ رئيسه‌ به‌ برگزيدگان‌ اهدا مي‌شود.
– جوائز اهدايي‌ ارگانهاي‌ حمايت‌ كننده‌ داخلي‌

زمان و مکان برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد