محدوده جشنواره: بین المللی

معیار داوری طرح ها:
• معيارهاي ارزيابي پژوهش‌هاي بنيادي:
۱ـ نوآوري در پژوهش از نظر موضوع، روش و يا هر دو در ايران و جهان،
۲ـ اعتبار نشرياتي كه نتايج پژوهش در آن به چاپ رسيده است،
۳ـ تعداد استنادها به طرح و ديگر طرح‌هاي ارايه شده توسط طراح،
۴ـ ارزش پژوهش ارايه شده از نظر ارتقاي علمي و آموزشي.

• معيارهاي ارزيابي پژوهش‌هاي كاربردي:
۱ـ كاربرد نتايج پژوهش در ارتقاي فنّاوري از نظر خوداتكايي كشور در ابعاد صنعتي، پزشكي، كشاورزي، دفاعي، فرهنگي و اجتماعي،
۲ـ ارزش اقتصادي و اجتماعي حاصل از اجراي طرح (ايجاد اشتغال، صرفه‌جويي ارزي، افزايش توليد و بهره وري، استفاده از منابع داخلي، صادرات و ….)،
۳ـ ارزش فعاليت هاي انجام شده در طرح از نظر ارتقاي علمي، آموزشي و تربيت نيروي انساني متخصص،
۴ـ ميزان دقت عمل در ارايه گزارش و كامل بودن مدارك و مستندات علمي و فني،
۵ـ ارزش علمي پژوهش از نظر ارايه در مجامع و نشريات معتبر علمي،
۶ـ تناسب بودجه و زمان با نتايج حاصل از اجراي طرح.

• معيارهاي ارزيابي طرح‌هاي ابتكار و اختراع:
۱ـ ميزان نوآوري طرح در ايران و جهان،
۲ـ ارزش طرح از نظر علمي و فني،
۳ـ ميزان ابتكار در روش ساخت،
۴ـ ميزان استفاده از نتايج طرح در ارتقاي فناوري از نظر خوداتكايي كشور در ابعاد صنعتي، پزشكي، كشاورزي، فرهنگي و اجتماعي،
۵ـ ارائه گزارش و كامل بودن مدارك و مستندات علمي و فني، نقشه ها و روش ساخت.

اعتبار و جوایز:

۱ ـ اهداي جوايز نقدي (ارزي ـ ريالي) به پژوهشگران، مبتكران و مخترعان برگزيده،
۲ـ اهداي تقديرنامه و جوايز توسط رياست محترم جمهوري،
۳ـ‌ استفاده از آئين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمي در دوره‌هاي آموزش عالي،
۴ـ فراهم نمودن تسهيلات، امكانات و معرفي جهت دريافت وام به صندوقها،
۵ ـ ارائه تسهيلات به برگزيدگان به منظور شركت در نمايشگاههاي داخل و خارج از كشور،
۶ ـ‌ فراهم آوردن عضويت آنان در مراكز رشد.

۱) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
۲) World Intellectual Propetry Organization (WIPO)
۳) United Nation Development Programme (UNDP)
۴) Organization of Islamic Conference Standing Committee on Scientific & Technological Cooperation (COMSTECH)
۵) Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South (COMSATS)
۶) Third World Academy For Science (TWAS)
۷) Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
۸) International Federation of Inventors Associations (IFIA)

زمان برگزاری: بهمن ماه هر سال همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی.