محدوده جشنواره: کشوری
شرکت کنندگان : جوانان دانشجو، دانش آموز و آزاد که تا زمان فراخوان جشنواره سن آنها حداکثر سي سال تمام باشد.

طرح ها:
• طرح‌هاي دانشجويي: طرح‌ها و يا پايان نامه‌هاي دانشجويي دوره‌هاي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري مي‌باشند که توسط دانشجويان سراسر کشور ارايه مي‌گردد.
• طرح‌هاي آزاد: طرح‌هايي است که توسط جواناني ارايه مي‌شود که در زمان شرکت در جشنواره، دانش‌آموز و يا دانشجو نيستند.
• طرح‌هاي دانش آموزي و دوره‌هاي كارداني آموزش و پرورش: طرح‌هايي است که توسط دانش‌آموزان دوره متوسطه، پيش‌دانشگاهي و دوره‌هاي كارداني آموزش و رورش به بخش دانش آموزي جشنواره جوان خوارزمي در وزارت آموزش و پرورش ارايه مي‌گردد.

اعتبار و جوایز:
۱- تقدير نامه: به منظور تقدير معنوي، تقدير نامه‌اي با امضاي يكي از مقامات ارشد كشوري به برگزيدگان جشنواره اهدا مي‌شود.
۲- جوايز نقدي: اين جوايز با توجه به رتبه بندي برگزيدگان در هر دوره توسط دبير جشنواره پيشنهاد و پس از تصويب شورا به برگزيدگان اهدا مي‌شود.
۳- جوايز اهدايي از سوي حمايت کنندگان داخلي و خارجي