بازدید از غرفه کانون مخترعین ایران توسط افراد و سازمان های مختلف:
– رئیس شورای شهر مقدس
– شهردار محترم مشهد مقدس جناب آقای مهندس پیمان
– مسئول جهادکشاورزی پنجاب پاکستان
– مدير كل دفتر زنان و خانواده استانداري خراسان رضوي و مشاور امور زنان استاندار خراسان رضوي سركار خانم رحماني
– رئیس مرکز آموزش علمی-کاربردی جهادکشاورزی جناب آقای ادیب نیشابوری
– معاونت محترم آموزش و پژوهش مرکز آموزش علمی-کاربردی جهادکشاورزی

5 7