1- بیو الکتریک2- ماشین های الکتریکی 3– سیستم های کنترل وابزار دقیق4 – الکترونیک
5- برق مخابرات6– الکترونیک قدرت
7– شبکه های انتقال وتوزیع برق قدرت8- کنترل صنعتی
9- الکترونیک هواپیمایی،اویونیک
10- الکترونیک پایه11- الکترونیک دریایی12- جنگ الکترونیک
13- بیومتریال14- کاربرد نانو درصنایع الکترونیک15- نانو موتورها و نانو ترانزیستورها درالکترونیک
16- نانو حسگرها درالکترونیک
17- مخابرات هوایی18- مخابرات دریایی