۱– گروه پزشکی۲–گروه دندانپزشکی۳– بهداشت حرفه ای۴- بهداشت خانواده
۵– بهداشت محیط۶– بهداشت مبارزه با بیماری ها۷– فیزیوتراپی۸– گفتار درمانی
۹– کاردرمانی۱۰– اعضای مصنوعی ووسایل کمکی معلولین۱۱- علوم آزمایشگاهی۱۲– شنوایی سنجی
۱۳– بینایی سنجی۱۴– سونوگرافی۱۵– رادیولوژی۱۶-گروه جراحی
۱۷- فوریتهای پزشکی۱۸– مدارک پزشکی۱۹– پرستاری۲۰– مامایی
۲۱– هوشبری۲۲– اتاق عمل۲۳- قارچ شناسی پزشکی۲۴– باکتری شناسی پزشکی
۲۵– ویروس شناسی پزشکی۲۶– میکروب شناسی پزشکی۲۷– انگل شناسی پزشکی۲۸– ایمنی شناسی پزشکی
۲۹– فیزیولوژی۳۰– بیوتکنولوژی پزشکی۳۱– خون شناسی۳۲– علوم تغذیه
۳۳– بیوشیمی بالینی۳۴– فیزیک پزشکی۳۵– حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین۳۶-گروه داروسازی
۳۷-گروه پزشکی هسته ای۳۸- ضد عفونی۳۹- مهندسی ژنتیک۴۰- مهندسی فرآیندهای زیستی
۴۱-کاربرد نانو دربیوتکنولوژی۴۲-کاربرد نانو دردارورسانی۴۳-کاربرد نانو دربهداشت و محیط زیست