۱- الهیات و معارف اسلامی

۲– فلسفه وکلام اسلامی

۳ – تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامی

۴– ادیان وعرفان

۵ – فلسفه وحکمت اسلامی

۶– فقه و حقوق اسلامی

۷- کلام اسلامی

۸- تفسیر قرآن مجید

۹– تربیت معلم قرآن مجید

۱۰–حفظ قرآن مجید

۱۱– معارف قرآن مجید

۱۲- علوم حدیث

۱۳- علوم مداحی( زیباشناسی محتوا )

۱۴ – فنون قرائت ، تلاوت و کتابت قرآن مجید

۱۵- زبان و ادبیات خارجی

۱۶– مترجمی زبان های خارجی

۱۷– مترجمی خبر

۱۸- – اندیشه سیاسی در اسلام

۱۹- مطالعات جوانان

۲۰– علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی )

۲۱ – پرورش کودکان بی سرپرست

۲۲- کشف جرایم

۲۳- مطالعات امنیتی

۲۴- کودکیاری

۲۵- خدمات پشتیبانی

۲۶ – راهنمایی و رانندگی

۲۷- جغرافیای انسانی (شهری – روستایی -سیاسی)
۲۸ –جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی – ژئو مورفولوژی)
۲۹ –کارتوگرافی

۳۰ – جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

۳۱- تاریخ اسلام

۳۲- کتابداری و اطلاع رسانی(علوم انسانی و اجتماعی )

۳۳- مدیریت بازرگانی

۳۴- مدیریت دولتی

۳۵ – مدیریت صنعتی۳۶ – مدیریت امور دفتری

۳۷- مدیریت جهان گردی و هتلداری

۳۸ – مدیریت بیمه

۳۹ – مدیریت و کمیسر دریایی

۴۰ – مدیریت بازرگانی دریایی

۴۱– مدیریت اجرایی

۴۲ – مدیریت فرهنگی هنری

۴۳– مدیریت امداد در سوانح(سوانح طبیعی– سوانح غیر طبیعی)۴۴- مدیریت عملیات امداد ونجات

۴۵– مدیریت حفاظت اطلاعات

۴۶- مدیریت اطلاعات و ارتباطات

۴۷- مدیریت امور بانکی

۴۸ – مدیریت بیمه اکو

۴۹- مدیریت گمرکی

۵۰- مدیریت مالی

۵۱- مدیریت کسب و کار های کوچک

۵۲- روانشناسی عمومی

۵۳ – روانشناسی بالینی

۵۴– روانشناسی صنعتی سازمانی

۵۵ – روانشناسی کودکان استثنایی

۵۶ – روانشناسی اصلاح و تربیت

۵۷- روابط بین الملل

۵۸- علوم اجتمایی

۵۹- مطالعات امنیتی

۶۰- تعاون و رفاه اجتمایی

۶۱– پژوهشگری اجتمایی

۶۲– برنامه ریزی اجتمایی

۶۳ – مردم شناسی

۶۴–مددکاری اجتماعی

۶۵- آتش نشانی وخدمات ایمنی

۶۶- خدمات مسافرتی و جهان گردی

۶۷ –روزنامه نگاری۶۸– خبرنگاری

۶۹– روابط عمومی

۷۰- آسیب شناسی اجتماعی (پیشگیری ازاعتیاد)

۷۱- زبان وادبیات فارسی

۷۲ – معارف نهج البلاغه

۷۳– حسابداری

۷۴ – حسابرسی (دولتی ومالیاتی )

۷۵- روابط سیاسی(روابط دیپلماتیک)

۷۶- امنیت ملی

۷۷ – مطالعات امنیتی

۷۸- جامعه شناسی

۷۹- علوم قضایی( حقوق)

۸۰– علوم قضایی (علوم ثبتی)

۸۱-علوم تربیتی (مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)

۸۲ – امور تربیتی

۸۳– تکنولوژی آموزش

۸۴ – راهنمایی ومشاوره

۸۵– راهنمای آموزشی (آموزش بزرگسالان)

۸۶-آموزش وپرورش پیش دبستانی و دبستانی

۸۷ – آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

۸۸ – مطالعات خانواده

۸۹ – علوم اقتصادی بازرگانی

۹۰ – اقتصاد صنعتی

۹۱ – اقتصاد کشاورزی

۹۲- اقتصاد نظری

۹۳– اقتصاد حمل ونقل

۹۴ – اقتصاد پول و بانک داری

۹۵– اقتصاد کار و بهره وری

۹۶– روابط کار

۹۷– امور مالی ومالیاتی

۹۸– بانک داری(امور بانکی- مدیریت اموربانکی)

۹۹- امور گمرکی

۱۰۰- فلسفه و عرفان اسلامی

۱۰۱- باستان شناسی ( فرهنگ وزبان های باستانی)

۱۰۲- تربیت معلم : تمام رشته ها

۱۰۳- علوم انتظامی( اطلاعات نظامی )

۱۰۴ – تفنگ داری دریایی

۱۰۵- مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی

۱۰۶- زبان شناسی همگانی

۱۰۷- تاریخ – مطالعات خلیج فارس

۱۰۸- حقوق بشر

۱۰۹- حقوق مالکیت فکری

۱۱۰- حقوق کنسولی

۱۱۱- مدیریت کارآفرینی