۱- توليد صنعتي۲ ـ ايمني‌صنعتي۳- مهندسی مدیریت اجرایی۴- برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌ها۵ ـ برنامه استراتژيك
۶ـ مديريت فناوری۷ ـ انتقال فناوری۸- مهندسی صنایع (محیط کارعمومی)9- مهندسی ایمنی ( بازرسی فنی – حفاظت فنی)10- مهندسی مدیریت پروژه
11- فناوری صنعتي12- مراقبت هوایی13- مراقبت دریایی14- مدیریت حمل ونقل جاده ای15- فرماندهی وکنترل هوایی ودریایی
16- مدیریت بهره برداری راه آهن